Om FRI Oslo og Akershus

 

Vedtekter for FRI Oslo og Akershus

Vedtatt og oppdatert på årsmøtet 28. februar 2018.


§ 1. Formål og navn:

§ 1.1
Organisasjonen navn er FRI Oslo og Akershus, forkortet FRI OA, med undertekst
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus.

§ 1.2 

FRI OAs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

FRI Oslo og Akershus skal:
1) utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.

2) jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å
gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som
tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.

3) bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og
seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering.

FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon,  som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.


§ 2. Medlemskap:

De som har betalt medlemskap i FRI kan være medlemmer i FRI Oslo og Akershus. Styret og tillitsvalgte i aktivitetsgruppene, i utvalg og i Oslo Pride, har et særskilt ansvar for å arbeide for at personer knyttet til disse gruppene er medlem av FRI.


§ 3. Kontingent:

Kontingent fastsettes av landsmøtet og innkreves av FRIs landsstyre. Aktivitetsgrupper kan på sine årsmøter fastsette en avgift for deltakelse i gruppa. Slik avgift kommer i tillegg til medlemskontingenten til FRI, og gir alene ingen medlemsrettigheter i FRI.


§ 4. Taushetsplikt:

Ansatte og tillitsvalgte i FRI Oslo og Akershus skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er medlem av FRI, eller på annen måte er knyttet til noen av FRI Oslo og Akershus sine aktivitetsgrupper eller Oslo Pride, med mindre dette er klarert med den enkelte medlem.


§ 5. Årsmøte i aktivitetsgruppene:

For de aktivitetsgrupper som har medlemmer skal årsmøtet avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling til årsmøte skal være gruppas medlemmer i hende seneste fire uker før møtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og årsberetning inkludert regnskap, skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Aktivitetsgruppene og Oslo Pride skal sende årsberetning til styret i FRI OA før utgangen av året, mens regnskap kan ettersendes.

Et årsmøte skal behandle:

 • Årsberetning.
 • Regnskap.
 • Hvis driftsregnskapet overskrider kr. 10.000 skal internrevisor velges. Unntak for dette gjelder om gruppens økonomi er en del av driftsregnskapet til FRI OA. 
 • Budsjett.
 • Innkomne forslag.
 • Valg av styre på minimum tre personer.


§ 6. Årsmøte i laget:
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende senest fire uker før møtet. Endringsforslag og innkomne saker skal være styret i hende senest to uker før møtet. Endelig innkalling, med forslag til dagsorden, innkomne forslag med styrets merknader/innstilling, årsberetning, økonomisk rapport og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med gyldig medlemskap i FRI Oslo og Akershus. Resolusjoner og uttalelser kan fremmes på årsmøtet og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Årsmøtet skal behandle:

 •  Årsberetning for laget.
 • Årsregnskapet for laget.
 • Arbeidsprogram for kommende årsmøteperiode.
 • Opprettelse og avvikling av faste stillinger i laget.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
 • Valg av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder.
 • Valg av fire styremedlemmer.
 • Valg av inntil fire varamedlemmer til styret.
 • Valg av regnskapsfører.
 • Valg av ekstern revisor.


§ 7 Styret:

Styret skal følge arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styremedlemmer i aktivitetsgruppene kan om ønskelig være observatører med tale- og forslagsrett på FRI Oslo og Akershus styremøter. Styret er vedtaksdyktige når leder eller en nestleder, og minst tre styremedlemmer er til stede.


§ 8 Valgkomiteen:

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 personer med en leder. Valgkomiteen skal ha dialog med styret ved frafall av styremedlemmer i perioden. Ved frafall i perioden skal valgkomiteen innstille på erstatninger. Disse vil suppleres inn i styret fortløpende.

Valgkomiteen skal komme med en skriftlig innstilling til nytt styre senest en uke før årsmøte. Valgkomiteen skal tilstrebe at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo speiles i styrets sammensetning.


§ 9 Utvalg og prosjektgrupper:

Styret kan opprette utvalg og prosjektgrupper der dette er hensiktsmessig for å oppfylle arbeidsprogrammet. Styret har ansvar for prosjekter som drives av laget som mottar offentlig støtte. 


§ 10 Oslo Pride
FRI OA skal arrangere festivalen Oslo Pride. FRI OA-styret, ved valgt leder, er generalforsamling i selskapet Oslo Pride og utnevner styret i det. Oslo Pride skal gjennomføre Pride House, Pride Park, Pride Art og paraden, og skal bidra til skeivt engasjement og økt annerkjennelse i det offentlige, det private og i organisasjonslivet ellers under festivalperioden. Gjennom festivalen skal FRI OA som organisasjon løftes fram og de verdier og den demokratiske vedtatte politikken i organisasjonen skal synliggjøres.

Oslo Pride skal skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal Oslo Pride synliggjøre bredden av skeiv kultur og bidra til økt annerkjennelse av kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Oslo Pride skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

Selskapet har ikke til formål å skaffe FRI OA økonomisk utbytte og festivalen er basert på frivillighet.

FRI OA skal sette ned en egen jury som skal vurdere kandidater til Fryd- og Ærespris. I denne komiteen skal det tilstrebes at minst en tidligere mottaker av ærespris deltar.


§ 11 Økonomi:

1) Leder og organisatorisk nestleder redegjør for lagets økonomiske situasjon, samt de disposisjoner som er foretatt. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet som ansvarlig selskap.

2) Ekstern revisjon og regnskapsfører
Lagets regnskap skal føres av ekstern regnskapsfører og revideres av statsautorisert revisor i henhold til bevilgende myndigheters krav til rapportering.


§ 12 Valg av delegater til Landsmøtet:

Ved valg av delegater fra FRI Oslo og Akershus til FRIs landsmøte skal det tilstrebes at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo speiles i delegasjonens sammensetning.


§ 13 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall.

Kommende arrangement i FRI OA-kalenderen

oktober, 2018

Raballder Volleyball - Treningstider 2018Man, Tirs, Ons, Tors + SønHele året rundt (2018)

Queer tango nybegynnerkursHele året rundt (2018) Kampen bydelshus

tir23okt18:00Trening: Oslo FrontrunnersTirsdager18:00 Sognsvann

tir23okt19:00tir21:30Homofonien øver19:00 - 21:30 Høgskolen i Oslo

tor25okt18:00Seniorkafe kveldstid - OktoberHoDa - Homser i Dagslys18:00 FRI - aktivitetslokaler

tor25okt18:30tor21:00Øving: MFU18:30 - 21:00 Kampen bydelshus

tor25okt19:30tor21:00Raballder InnebandyHøsten 201819:30 - 21:00 Bjølsenhallen

søn28okt11:30HoDa besøker Stenersenmuseet11:30 Villa Stenersen

søn28okt13:00søn18:00Lesbisk Turlag: Semvannet (Asker) rundt13:00 - 18:00 Semvannet (Asker)

tir30okt13:00tir16:30LeDa-tur over GrønliåsenStarter ved Hauketo stasjon13:00 - 16:30 Oslo

tir30okt18:00Trening: Oslo FrontrunnersTirsdager18:00 Sognsvann

tir30okt19:00tir21:30Homofonien øver19:00 - 21:30 Høgskolen i Oslo

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram