Skeiv kunnskap til din skole – bekjemp homofobi og mobbing

av aug 30, 2017

Lærere, elever og ledelse – se her!

For skolesektoren har FRI OA, FRI og Skeiv Ungdom laget en helhetlig skolering for å  bekjempe homofobi, transfobi og mobbing. Prosjektet heter Skeiv kunnskap og er et samarbeide med Rosa Kompetanse (FRI sentralt) og Restart, skoletiltaket til Skeiv Ungdom som til sammen gir tilpasset og helhetlig kompetanseheving for skoleledelse, lærere og elever.

Prosjektets mål er at ledelse, lærere og elever på Osloskoler alle på samme tid skal få lære mer om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer.

Kompetansehevingstilbudet ble pilotert ved to skoler i Oslo høsten 2016 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og fikk gode tilbakemeldinger.

Tilbudet er åpnet for påmelding for alle skoler, fra barneskolen og til videregående i Oslo og er gratis!

Til ledelsen:

Skeiv kunnskap er utarbeidet innenfor tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i henhold til diskrimineringslovverket, samt Oslos lokale mål og planer ved byrådserklæringen (2016), OXLO – Oslo Extra Large og handlingsplanen Stolte Oslo (2015-2017).

 

Beskrivelse av tilbudet

 

Gjennomføringen av kompetansehevingstilbudet utføres trinnvis.

 

 1. Gjennomgang av skolens praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid
 2. Kunnskapsformidling og refleksjon tilpasset skoleledelse, lærere og elever med spesielt fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold
 3. Evaluering

 

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn.

 

Tilbudets omfang/tidsramme 

 

 • Skoleledelse og administrasjon/rådgivere: To møter av to timer med Skeiv kunnskap
 • Lærere: Tre timer med Rosa kompetanse skole
 • Elever: Tre skoletimer per klasse med Restart- Skeiv ungdom

 

Detaljert beskrivelse av arbeidet:

 


Gjennomføringen av kompetansehevingen utføres trinnvis gjennom:

 

For skoleledelsen (Skeiv kunnskap)

 

 • Skeiv kunnskap tar en gjennomgang av de enkeltes skoles nettsider og praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid, i dialog med ledelsen (kartlegging).
 • Ledelsen får skolering av ​Skeiv kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og inkludering. I tillegg diskuteres skolekultur og ledelsesansvar for et godt skolemiljø for alle, – som arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev.
 • Diskusjon/refleksjonsoppgaver
 • Oppfølging etter noe tid for å få tilbakemelding (tidspunkt avtales) for evaluering. Det vil da være en valgt «stolt-koordinator» vi kontakter på den aktuelle arbeidsplassen.

 


For lærerne (Rosa kompetanse)

 

 • Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb
 • Undervisningsopplegg som inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. I tråd med LK06 snakker vi blant annet om kjønnsidentitet, heteronormativitet, seksuell orientering, variasjoner i familieformer og bruk av homorelaterte skjellsord
 • Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.
 • De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn og har et profesjonsrettet, praksisnært utgangspunkt Rosa kompetanse skoletiltak trekkes frem i NOU 2015:2 og i Likestillingsmeldingen.

 

 For elevene (RESTART – skoletiltaket til Skeiv ungdom)

Gjennom foredrag, diskusjon, video og øvelser utforsker og utfordrer vi sammen med elevene normer og forventninger knyttet til kjønn og seksualitet.

Undervisningen varer i 135  minutter (45 min x 3) og har som mål  at:

 • Elevene får kunnskap om at det finnes et mangfold av kjønn og seksualiteter. Vi er alle forskjellige og det er bra!
 • Elevene skal kunne oppdage normer og hvordan enkelte normer kan være begrensende.
 • Gjennom kritisk tenking og økt kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold får elevene vilje og verktøy til å redusere og forebygge identitetsbasert mobbing og bli trygge i egen identitet.


Restart er blant annet anbefalt i “Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020”.

 

Vil du bestille oss til din skole? Send en e-post til skeivkunnskap@frioa.no

 

X
X