Skeiv kunnskap til din skole – bekjemp homofobi og mobbing

aug 30, 2017

Lærere, elever og ledelse – se her!

For skolesektoren har FRI OA laget en helhetlig skolering for å  bekjempe homofobi og mobbing. Prosjektet heter Skeiv kunnskap og er et samarbeide mellom med Rosa Kompetanse (FRI sentralt) og Skeiv Ungdom bestående av tilpasset kompetanseheving for skoleledelse, lærere og elever.

Prosjektets mål er at ledelse, lærere og elever på Osloskoler alle på samme tid skal få lære mer om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer.

Kompetansehevingstilbudet ble pilotert ved to skoler i Oslo høsten 2016 i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og fikk gode tilbakemeldinger.

Tilbudet er åpnet for påmelding for alle skoler med ungdomstrinn i Oslo og er gratis!

Til ledelsen:

Skeiv kunnskap er utarbeidet innenfor tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i henhold til diskrimineringslovverket, samt Oslos lokale mål og planer ved byrådserklæringen (2016), OXLO – Oslo Extra Large og handlingsplanen Stolte Oslo (2015-2017).

 

Beskrivelse av tilbudet

Gjennomføringen av kompetansehevingstilbudet utføres trinnvis.

 1. Gjennomgang av skolens praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid
 2. Kunnskapsformidling og refleksjon tilpasset skoleledelse, lærere og elever med spesielt fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold
 3. Evaluering

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Tilbudets omfang/tidsramme 

 • Skoleledelse og administrasjon/rådgivere: To møter av to timer med Skeiv kunnskap
 • Lærere: Tre timer med Rosa kompetanse skole
 • Elever: To skoletimer per klasse med Restart- Skeiv ungdom

Detaljert beskrivelse av arbeidet:


Gjennomføringen av kompetansehevingen utføres trinnvis gjennom:

For skoleledelsen (Skeiv kunnskap)

 • Skeiv kunnskap tar en gjennomgang av de enkeltes skoles nettsider og praksis for inkludering av mangfold og anti-mobbearbeid, i dialog med ledelsen (kartlegging).
 • Ledelsen får skolering av ​Skeiv kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, normer og inkludering. I tillegg diskuteres skolekultur og ledelsesansvar for et godt skolemiljø for alle, – som arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev.
 • Diskusjon/refleksjonsoppgaver
 • Oppfølging etter noe tid for å få tilbakemelding (tidspunkt avtales) for evaluering. Det vil da være en valgt «stolt-koordinator» vi kontakter på den aktuelle arbeidsplassen.


For lærerne (Rosa kompetanse)

 • Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb
 • Undervisningsopplegg som inneholder både teori og konkrete verktøy som kan brukes i skolehverdagen. I tråd med LK06 snakker vi blant annet om kjønnsidentitet, heteronormativitet, seksuell orientering, variasjoner i familieformer og bruk av homorelaterte skjellsord
 • Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiet vi besøker som kan leve videre etter endt kurs.
 • De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn og har et profesjonsrettet, praksisnært utgangspunkt Rosa kompetanse skoletiltak trekkes frem i NOU 2015:2 og i Likestillingsmeldingen.

 

For elevene (RESTART – Skeiv ungdom)

Restart er et 90 minutters skoleopplegg. Ved hjelp av øvelser, diskusjonsoppgaver og foredrag ønsker vi at elevene skal sitte igjen med:

 • Kunnskap om at det er et mangfold av kjønn og seksualiteter. Vi er alle forskjellige og det er bra!
 • Kunne se normer og hvordan enkelte normer kan være begrensende.
 • Normkritisk forståelse som verktøy for å forebygge mobbing og skape en tryggere og mer fordomsfri skolehverdag.

Ansatte på prosjekt Skeiv kunnskap: Janne Bromseth og Monica Bothner.

Vil du bestille oss til din arbeidsplass? Send en e-post til skeivkunnskap@frioa.no

X
X